برنامه کنفرانس  دو  روزه  پیوند اعضاء 21  - 22  اردیبهشت ماه

سالن همایش های رازی ، 1395

 

روز اول 1395/2/21

موضوع

سخنران

ساعت

قــــــرآن و ســـــــرود

8:15- 8

خوش آمد گویی

جناب آقای دکتر ملک حسینی

8:30- 8:15

سخنرانی افتتاحیه

جناب آقای دکتر فاضل

8:30-8:45

گزارش تشکیل انجمن پیوند اعضاء ایرانیان

جناب آقای دکتر نوبخت

8:45-9:00

ارائه 6 مقاله هر مقاله 7 دقیقه و 3 دقیقه پرسش و پاسخ

10:00- 9:00

گزارش پیوند اعضاء و مقایسه  با سال قبل

سرکار خانم دکتر نجفی زاده

10:00-9:40

پــــــــذیـــــــــــرایی

10:30- 10:00

روند اهدای عضو در ایران

سرکار خانم دکتر نجفی زاده

10:30-10:50

پیوند ریه

جناب آقای دکتر عباسی

10:50-10:10

مقایسه پیوند کلیه از دهنده زنده و مرگ مغزی

جناب آقای دکتر سیم فروش

11:10-11:30

نقش micro RNA درپیوند اعضاء

جناب آقای دکتر امیرزرگر

11:30-11:50

ساختار پیشنهادی تشکیلات معاونت پیوند اعضاء در وزارت بهداشت

جناب آقای دکتر کاظمینی

11:50-12:10

پرســــش و پاســـــــــخ

12:10-12:30

Panel: Transplant Registry

رئیس پانل: دکتر پورمند
دکتر نجفی زاده، دکتر عااره ، دکتر
ارگانی، دکتر نجفی، دکتر نفر، دکتر تارا

13:30-12:30

نــــــــــهار و نــــــــــماز

13:30-14:30

 

 

 

روز دوم 1395/2/22

موضوع

سخنران

ساعت

قــــــرآن و ســـــــرود

8:15- 8

ارائه 6 مقاله 1 هر مقاله 7 دقیقه و 3 دقیقه پرسش و پاسخ

8:15-9:15

گزارش پیوند  کبد و پانکراس 

دکتر شمسایی (دانشگاه شیراز)
دکتر نایری طوسی (دانشگاه تهران)
دکتر علی اکبریان (دانشگاه مشهد)
دکتر بحرینی (دانشگاه اهواز)

9:15-10:00

پــــــــذیـــــــــــرایی

10:00-10:30

برخورد با عوارض بعد از پیوند کبد

جناب آقای دکتر لنكرانی

10:30-10:50

CMV and BK عفونت

جناب آقای دکتر پولادفر

10:50-11:10

بررسی و درمان موانع ایمونولوژیک در پیوند دوم کلیه

خانم دکتر اسدی اصل

11:10-11:30

پرســــش و پاســـــــــخ

 11:30-11:45

 

گزارش مراکز جدید پیوند کلیه

رئیس جلسه: دکتر برومند، دکتر نادری
- دکتر برومند: روند پیوند کلیه در ایران و جهان
- دکتر پاشا (دانشگاه بابل)
- دکتر فیض زاده (دانشگاه مازندران)
- دکترمحمدعلی بیگی و دکتررجایی (دانشگاه شهرکرد)
- دکتر صمد زارع و دکتر وحیدی (دانشگاه یزد)
- دکتر شفیعی و دکتر فیضی (دانشگاه کرمان)
- دکتر فاضلی (دانشگاه زاهدان)

11:45-12:45

پرســــش و پاســـــــــخ

12:45-13:00

نــــــــــهار و نــــــــــماز

13:00-14:00