دوازدهمین همایش علمی انجمن پیوند اعضا

15 الی 16 اردیبهشت 1392
سالن همایش های رازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران


موضوع: گسترش رجیستری پیوند اعضا در ایران