خطا
  • ایراد در بارگذاری اطلاعات خوراک

امسال پنجاهمین  سالگرد شروع پیوند اعضا در ایران است در این کنگره  از جناب دکتر سنادی زاده به خاطر اولین پیوند کلیه در سال ۱۳۴۷ تقدیر به عمل خواهد آمد

آخرین شماره مجله Transplantation