سند ملی علوم و فن آوریهای سلولهای بنیادی
(این سند به استناد قسمت الف بند 5- 1 فصل پنجم نقشه جامع علمی کشور و براساس نسخه نهایی شده در جلسه 737 مورخ 1392/7/23 شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، در جلسه 737 مورخ 23 / 7/ 1392 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.)