هیئت مدیره انجمن علمی پیوند اعضاء ایران

دکتر علی ملک حسینی
رئیس

دکتر محمدرضا گنجی
دبیر و خزانه دار

دکتر بهروز برومند
دکتر غلامرضا پورمند
دکتر عزیزالله عباسی
دکتر سید محمد کاظمینی
دکترمحسن اکبریان

دکتر عزت الله عبدی
دکتر علیرضا شمسایی فر
علی البدل

دکتر غلامحسین نادری
دکتر فیروز فصیحی
بازرس اصلی و علی البدل