هیئت مدیره انجمن علمی پیوند اعضاء ایران

دکتر علی ملک حسینی
رئیس

دکتر ناصر سیم فروش
نایب رئیس

دکتر سید محمد کاظمینی
دبیر

دکتر غلامرضا پورمند
خزانه دار

دکتر بهروز برومند
دکتر محسن نفر
دکتر کتایون نجفی زاده
اعضای هیئت مدیره

دکتر حمیدرضا غلامرضایی
بازرس